Zapowiedzi

Otwarty komunikat do zarządu WXCA, pracowni architektonicznej odpowiedzialnej za koncepcję przebudowy kieleckiego Teatru im. Żeromskiego

Dot.: Inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” – otwarty komunikat z wezwaniem do współpracy

Szanowny Panie,

wzywamy do:

I. Należytego wykonywania obowiązków projektanta, do których jest Pan zobowiązany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i etyki zawodu architekta,

II. Natychmiastowego wznowienia nadzorów autorskich i kwalifikowania na bieżąco zmian projektowych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 36A ustawy Prawo budowlane,

III. Zaprzestania prowadzenia działań niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane,

IV. Podjęcia działań naprawczych, które będą skutkowały jakościowym wykonywaniem usług zgodnie z zawartymi umowami dot. projektu,

V. Wstrzymania działań niezgodnych z zawartymi umowami i obowiązującym prawem,

VI. Należytego wykonywania umowy, w tym – w trybie pilnym – uzupełnienia wszystkich opinii, dokumentów, dokumentacji oraz podjęcia innych działań objętych nadzorami autorskimi, których termin został przekroczony,

VII. Zaprzestania prowadzenia działań powodujących utrudnienia w prowadzeniu inwestycji.

W przypadku niewznowienia wykonywania nadzorów autorskich, braku nadzoru nad jakością wykonywanej pracy i niewywiązywania się z umowy w terminie (w tym w szczególności niewykonanie działań wskazanych w pkt. VI. w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego pisma) będziemy zmuszeni rozwiązać umowę z dnia 29.09.2017 r.

Informujemy, iż oświadczenie złożone przez Państwa w oparciu o art. 746 § 2 k.c. stanowiący, iż: „Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.” może spowodować Państwa odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie kosztów zmiany projektanta w trakcie procesu budowlanego. Zastrzegamy przy tym możliwość wystąpienia z dodatkowym roszczeniem w przypadku opóźnień spowodowanych zmianą projektanta, jak i nadzoru autorskiego.

W związku z powyższym pragniemy podkreślić, iż:

Nadzór autorski jest podstawowym obowiązkiem projektanta wynikającym z ustawy Prawo budowlane i jest on związany z wykonanym przez Państwa projektem. Spór dotyczący odpowiedzialności wynikającej z umowy nie zwalnia Państwa z odpowiedzialności za dokumentację i usuwania ewentualnych błędów, kolizji i braków ujawnionych na kolejnych etapach budowy.

Działania podejmowane przez WXCA sp. z o.o. wskazują na wykraczanie przez Państwa poza obszar objęty nadzorami autorskimi i kompetencjami projektantów. Działania niniejsze, w naszej ocenie, nie mają na celu troski o jakość projektu.

Jesteśmy otwarci na rozmowy o ewentualnej waloryzacji wynagrodzenia (czego przykładem jest waloryzacja wynagrodzenia generalnego wykonawcy). Jednak jako instytucja publiczna jesteśmy zobowiązani do racjonalnego wydatkowania środków oraz opierania się na przepisach, dlatego oczekujemy wyliczeń i opinii biegłych, które mogą być podstawą do rozważenia waloryzacji Państwa wynagrodzenia. Oczekujemy w tej sprawie profesjonalnej, konsekwentnej komunikacji oraz przyjęcia do wiadomości, że wydatkowanie środków publicznych podlega ściśle określonym procedurom.

Obecną groźbę całkowitego zatrzymania nadzorów autorskich, które to działanie byłoby naruszeniem zapisów umowy oraz ustawy Prawo budowlane, odbieramy jako próbę wywarcia presji na inwestorze w celu wykonania działań niezgodnych z zapisami umowy.

Komentarze
Udostepnij